klopp1

Utvikling av Stavassdalen som hovedinnfallsport

Grane kommune er en nasjonalparkkommune, med to nasjonalparker innenfor kommunegrensene. Det foregår mange prosjekter i kommunal regi som tar sikte på en stedsutvikling av Grane som et bærekraftig reisemål. Vefsna regionalpark, som eies av Grane, Vefsn og Hattfjelldal kommuner, står for eksempel i spissen for en prosess hvor Vefsnaregionen håper å oppnå bærekraftsmerket fra Innovasjon Norge.

Et av prosjektene som GNU er involvert i er utviklingen av Stavassdalen som en av Lomsdal-Vistens hovedinnfallsporter. Samarbeidspartnere er Grane kommune, Helgeland museum, Helgeland friluftsråd og nasjonalparkstyret for Lomsdal-Visten representert av nasjonalparkforvalter. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet med tilskudd fra ordningen «Naturarven som verdiskaper».

Gamle Stavassvei vil få en oppgradering med tanke på mer klopplegging der det er nødvendig, samt informasjonsskilt med små drypp av kultur- og naturhistorie.

Det skal i løpet av 2023 etableres en natur- og kultursti opp gamle Stavassvei, hvor turgåere møter på informasjonsskilt om både naturverdier og kulturhistorie. Skiltene vil følge Miljødirektoratets designmanual for nasjonalparker. I tillegg skal den gamle skogsbilveien som gikk fra gamle Stavassvei og ned over elva ryddes og merkes. Del to av dette prosjektet blir å re-etablere en hengebro over Stavasselva i løpet av 2024. Dermed skapes det en mulighet for en kortere rundtur, ved at man kan starte turen med en spennende krysning av Stavasselva, før man går opp til gamle Stavassvei og inn til Stavassgården, eller eventuelt motsatt vei.

Vi takker private grunneiere og Statskog for muligheten til å utvikle disse områdene til fellesskapets beste.