Næringsplan

Planskissen for utarbeidelse av Næringsplan 2013-16 for Grane kommune ble vedtatt i FS 042/13, med Grane Næringsutvikling as (GNU) som planutvikler.

Næringsplanen skal både dekke og synliggjøre kommunens egne behov og tydeliggjøre kommunens ambisjoner utad.
Den er forankret i overordna planer og strategier, samt i kommuneplanens samfunnsdel.
Flere pågående prosesser/prosjekter bidrar til å legge føringer for innholdet; bl a Veipakke Helgeland, sentrumsutvikling, bolystprosjekt, forprosjekt Vefsna regionalpark og friskmelding av Vefsna.
Lokal medvirkning og innspill har vært nødvendig i prosessen, både gjennom møter med næringsaktører og offentlig høring av planforslaget, før planen ble vedtatt i KS 04/14  som Næringsplan 2014-2017.

Ny næringsplan skal utarbeides i løpet av 2018, ved et samarbeid mellom Grane næringsutvikling as og Grane kommune.