Næringsplan

Næringsplan 2014-17 for Grane kommune er nå erstattet av Næringsplan 2019-2022. Den nye næringsplanen ble vedtatt i kommunestyret sak 016/19.

Næringsplanen skal både dekke og synliggjøre kommunens egne behov og tydeliggjøre kommunens ambisjoner utad.
Den er forankret i overordna planer og strategier, samt i kommuneplanens samfunnsdel.
Flere pågående prosesser/prosjekter bidrar til å legge føringer for innholdet; bl a Veipakke Helgeland, sentrumsutvikling, bolystprosjekt og friskmelding av Vefsna.
Lokal medvirkning og innspill har vært viktig i prosessen, både gjennom møter med næringsaktører og offentlig høring av planforslaget.