Vedtekter

§1 Selskapets navn er Grane Næringsutvikling AS.

§ 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Grane kommune.

§3 Grane Næringsutvikling AS skal bidra til positiv og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Dette skal primært skje gjennom styrking og utvikling av eksisterende arbeidsplasser og bidrag til etablering av nye. Selskapet skal ivareta førstelinjetjenesten og andre næringssaker for kommunen i henhold til en avtale mellom selskapet og kommunen. Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærer.

§4 Selskapets samlede aksjekapital er NOK 575 000, fordelt på 115 aksjer hver pålydende NOK 5 000. Grane kommune skal ha aksjemajoritet i selskapet (>50%).

§5 Selskapets styre skal ha fra fire til seks medlemmer. Styret velges for to år av gangen.

§6 Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i felleskap.

§7 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling med angivelse av dagsorden, samt årsberetning og revidert årsregnskap skal skje med en ukes varsel. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§8 På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
Godkjennelse av selskapets årsberetning og årsregnskap, herunder resultat og balanse med noter, samt disponering av overskudd/underskudd.
Valg av styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder.
Valg av revisor.
Innkomne forslag. Forslag som en aksjonær ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være skriftlig og innsendt styret innen 4 uker før generalforsamlingen.
Andre saker som etter aksjeloven eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§9 Ved oppløsning av Grane Næringsutvikling AS skal likvidasjonsutbytte tilfalle en allmennyttig organisasjon.

Sist revidert 20. mai 2014.