Støtteordninger

Grane Næringsutvikling AS kan tilby rådgivning angående ulike økonomiske støtteordninger du som etablerer eller næringsaktør har tilgang til.

Lokalt  har Grane kommune to ulike ordninger:

Kommunalt næringsfond:
Det kommunale næringsfondet skal i første rekke benyttes til næringsformål som bedriftsutvikling, etableringstilskudd, investeringer i bedrifter og til kommunale næringstiltak.

Tilskudd fra Kommunalt næringsfond til bedriftsetablering eller bedriftsutvikling kan innvilges med 30 % av godkjente kostnader inntil en investeringsramme på kr. 200 000,- eks. moms. Det er en forutsetning at søker er registrert i foretaksregisteret. Teknisk / næringsavdelingen eller Grane Næringsutvikling AS kan gi nærmere informasjon om tilskuddsordningen. Søknader om støtte sendes Grane kommune via digitalt søknadskjema
For investeringer over kr. 200 000,- kan det søkes om tilskudd fra Næringsfond – Vefsna.Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap er sendt inn.

Grane Kommunes Næringsfond – Vefsna:

NB! Vefsnafondets vedtekter er under revisjon og er planlagt ferdige i november. Søknader legges på vent inntil vedtektene er oppdaterte. 


Grane kommune fikk 60 millioner som kompensasjon når Vefsna ble vernet mot kraftutbygging i juni 2009. I tilsagnsbrevet fra Nærings og Handelsdepartementet følger et regelverk for bruk av midlene. Grane Kommunestyre har vedtatt at formannskapet skal være fondsstyre. Søknader om støtte sendes Grane kommune via digitalt søknadskjema og møteplan tilsier 4 møter i fondsstyre pr år i utgangspunktet. Spørsmål vedrørende dette kan stilles Grane kommune eller Grane Næringsutvikling AS.

Digitalt søknadsskjema finner du HER

Retningslinjer for kommunalt næringsfond og næringsfond-Vefsna finner du HER
Vedtekter for kommunalt næringsfond finner du HER
Vedtekter for næringsfond-Vefsna finner du HER

Nasjonalt har Innovasjon Norge flere ulike støtteordninger:

Finansiering
Rådgivning
Profilering
Arrangementer
Klynger og bedriftnettverk