john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash

Nyttige lenker


Innovasjon Norge
 bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Deres tjenester:
– Finansiering
– Rådgivning
– Klynger og bedriftsnettverk
– Profilering
– Arrangementer

Fylkesmannen i Nordland er statens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp regionalt og lokalt.Fylkesmannen er administrativt underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, men utfører oppgaver for tolv departementer, åtte direktorater/tilsyn og Kongehuset.Viktige kjennetegn ved fylkesmannsembetet er formidling, veiledning, tilsyn og kontroll på sentrale samfunnsområder der kommunene er gitt ansvaret for å iverksette tiltakene.

Nordland fylkeskommune er vårt regionale folkevalgte organ. De er en politisk styrt organisasjon der fylkestinget er øverste myndighet. Fylkestinget velger fylkesrådet, som leder den daglig driften av fylkeskommunen. Fylkesrådet fungerer som en fylkesregjering. Primære oppgaver er å nå mål på områder som:
– videregående opplæring
– næringsarbeid
– samferdsel
– kultur
– miljø
– tannhelse
– folkehelse

Brønnøysundregistrene er registerfører, datakilde og regjeringens utøvende organ i utviklingen av elektroniske tjenester, særlig for næringslivet. De utøver også forvaltnings- og utviklingsoppgaver for andre viktige målgrupper.

Helgeland regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Alstahaug, Dønna, Grane, Herøy,Leirfjord, Træna og Vefsn. Regionrådet arbeider med saker av felles interesse og av betydning for regionen.

Sentrum næringshage AS   er et regionalt forretningsnettverk med attraktive kontorlokaler i Sandnessjøen, på Horvnes like utenfor Sandnessjøen, Mosjøen og Trofors. Næringshagen er en naturlig møteplass for bedrifter, offentlige aktører og FOU-miljø og et sosialt og faglig miljø der små og mellomstore bedrifter trives. Vi er en del av SIVAs innovasjonssystem og har som oppdrag å bidra til forretningsutvikling, innovasjon og nyskapning. Vårt hovedfokus er på vekst og utvikling for våre medlemmer. Næringshagens oppgave er å fungere som vertskap, initiativtaker og tilrettelegger.

Vefsna regionalpark er et samarbeidsorgan for utvikling av natur- og kulturressursene i kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal.