broskisse

Spennende prosjekter i Grane kommune

GNU jobber med mye, fra forefallende oppgaver fra kommunen i tilknytning til f.eks utviklingen av Laksvollen, til samarbeid med lag og foreninger om nye møteplasser i kommunen. Ett av disse prosjektene er utviklingen av utsiktspunkt med hengebro over Troio, rett oppstrøms for Grane bygdetun.

Statskog er grunneier på sør-siden av Troio, og har undertegnet en avtale med GNU om bruk av eksisterende sti langs elva. Tanken er å utvikle stien slik at den kan kobles på Dempa turområde via Storholten. Det går allerede en sti langs elva, men det mangler tilrettelegginger to steder før stien når fram til startsted for den populære stien opp til Storholten.

På nordsiden er det privat grunneier som eier, og vedkommende er positiv til utvikling av Troio til fellesskapets gode. GNU har hentet inn bistand og fått tegnet noen skisser for en eventuelt bro over elva. Disse er bare ment å være illustrerende, og som et hjelpemiddel for å søke om midler til prosjektet. Skissene går fra å være ikoniske til minimalistiske, og spennet er spennende.

Neste runde er å avklare eierforhold og vedlikehold av en eventuell bro, før man deretter setter i gang med å søke om midler for finansiering.

I Stavassdalen samarbeider GNU med nasjonalparkforvalter for Lomsdal-Visten, Grane kommune, Helgeland museum, Helgeland friluftsråd og Stavassdalens venner om opprettelsen av en natur- og kultursti langs Gamle Stavassvei, samt rydding av en gammel skogsvei og oppsett av ny hengebro der den gamle har blitt tatt av flom eller is. Vefsna elvepadleklubb har ryddet elva fri for gamle vaiere, og Tommy Nilsen AS jobber med å fjerne gamle rester av brofundamentet som har havnet i elva.

Så langt har Miljødirektoratet og Statskog gått inn i prosjektet med finansiering, via tilskuddsordningene «Naturarven som vediskaper» og «Statskogmillionen», samt «Statskogfondet».