Utviklingsprosjekt Treklynge

Det er et stort potensial for videreutvikling av klynge- og verdikjedetenkninga i skog- og trenæringa i regionen. Det er kartlagt svakheter og utfordringer som det er behov for å jobbe videre med for å legge grunnlaget for en langsiktig positiv utvikling i regionen, med etablering av bedriftsnettverk som målsetting.

Prosjekteier er Skognæringsforum Nordland.
Prosjektledelse ved Trøndelag Forskning og Utvikling
Samarbeidspartnere og arbeidsgruppe er Hattfjelldal Vekst, Grane næringsutvikling og Kunnskapsparken Helgeland.

Finansiering ved NFK (Statskogordningen), Hattfjelldal kommune, Grane kommune og egeninnsats fra aktørene.

Prosjektperiode 01/20-07/20

Resultat:
TFoU har sett nærmere på ringvirkningene av Arbor, Svenningdal og fem andre bedrifter innen tre- og skogbasert industri i Grane og
Hattfjelldal. Analysene viser at disse bedriftene har rundt 200 arbeidsplasser og 430 millioner kroner i omsetning, og at dette gjennom ringvirkninger gir
grunnlag for totalt 255 arbeidsplasser og 420 innbyggere i disse to kommunene. I disse tallene er det inkludert langsiktige virkninger på flytting, husholdningenes
lokale kjøp i næringslivet og inntektsendringer for kommunal sektor. Virkningene for lokal hogst og verdiskaping i skogbruk, er ikke med i disse tallene.

På grunn av koronapandemien kom ikke prosjektet i mål med det planlagte arbeidet og aktivitetene for å få med bedriftene på søknad om støtte til etablering av bedriftsnettverk fra Innovasjon Norge.  Selv om vi gjennom denne siste satsinga har fått med flere nye bedriftsaktører, har prosjektet likevel bekreftet en slags «vegring» hos bedriftene mot å involvere seg i forpliktende samarbeid for å satse på bedriftsutvikling. Som en oppfølging av prosjektet er det igangsatt en prosess for å få etablert et forskningsprosjekt som kan gå i dybden for å finne ut mer om hva som hemmer og fremmer næringsutvikling mer generelt i kommunene Grane og Hattfjelldal.