UTVIKLINGSPROSJEKT PÅ INDRE HELGELAND MED UTGANGSPUNKT I VERDIKJEDENE FRA SKOGEN

Skogbruket i Nordland er underkommunisert som verdiskapingsaktør og bærekraftig vekstnæring. Sammen med næringsaktørene har prosjektet forsøkt å synliggjøre hva skognæringa bidrar med i form av arbeidsplasser og verdiskaping lokalt og regionalt. Målgruppe har vært allmennhet, skogbaserte næringsaktører, forvaltning og politisk nivå.

Grane Næringsutvikling as har bidratt til gjennomføring av prosjektet, som har blitt ledet av Skognæringsforum Nordland.