Forprosjekt Vefsna regionalpark

Arbeidet med park i Vefsna-området kom i gang i januar 2012. Ut over året ble det gjort mye lokalt forankrings- og informasjonsarbeid, og representanter for prosessen deltok på nasjonale samlinger i regi av Norske parker. I juni ble det etablert en styringsgruppe for prosessen og i september 2012 ble “Vefsna regionalpark” tatt opp som parkkandidat i organisasjonen Norske parker.

Grane Næringsutvikling as fikk som prosjektsøker, på vegne av kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal, innvilget tilskudd til forprosjekt “Vefsna Regionalpark” fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gjennom Verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker for 2012. Dette utløste videre tilskudd fra regionale og lokale samarbeidspartnere.


Hovedmål
 med prosjektet er å etablere et samarbeid som styrker regionens identitet og fellesskap både innad og utad gjennom en parkplan.

I tillegg har forprosjektet flere delmål:

          Gjenreise og utvikle Vefsnavassdraget som laksedestinasjon, ved å etablere en arena for naturbasert reiseliv

          Utvikle mulighetene som natur- og landskapsressursene, spesielt innlandsfisket, byr på både med tanke på
bolyst, helse, trivsel og turisme

          Øke stoltheten over lokale kulturressurser ved økt kunnskap og bruk. Formidle, ivareta og videreutvikle gjennom
arrangementer for skole og allmennheten

          Økt fokus og satsing på lokale mattradisjoner og  -råvarer

          Utvikle et autentisk, bærekraftig reiseliv med lokal tilhørighet

Prosjektvarighet 30.10.2012 – 31.12.2014

Prosjektet er nå avsluttet.