Strategiplan

Visjon
Grane Næringsutvikling AS skal bidra til positiv og bærekraftig utvikling av næringsliv og  lokalsamfunn.
 
Hovedmål
1.      Styrking og utvikling av eksisterende arbeidsplasser
2.      Bidra til etablering og nyskaping
3.      Initiere og lede næringsrelaterte prosjekter
4.      Tilrettelegge for kompetanseheving
 
1.     Styrking og utvikling av eksisterende arbeidsplasser
Selskapet skal
a.      drive generell veiledning og rådgivning overfor bedriftene.
b.      ivareta førstelinjetjenesten for Grane kommune, dvs være det første kontaktpunkt for etablerere og bedrifter som søker veiledning og bistand fra kommunen og det offentlige virkemiddelapparatet.
c.      være bedriftenes kontaktledd til kompetansemiljøer og virkemiddelapparat.
d.      bidra til samarbeid mellom bedrifter. Dette kan skje gjennom aktiv nettverksbygging og ”klyngedannelse”.
e.      være oppsøkende gjennom å ta egne initiativ for å utvikle næringslivet.
f.tilrettelegge treffsted for næringslivet, for eksempel næringslivsfrokost, bransjemøter mm.
g.      være premissgiver og ivareta næringslivets interesser i forbindelse med utviklingsprosjekter.
 
 
2.     Bidra til etablering og nyskaping
Selskapet skal
a.     ivareta førstelinjetjenesten for Grane kommune
b.     drive generell veiledning og rådgivning overfor etablerere, dvs.
–          være en samtalepartner
–          tilby etablereropplæring
–          bidra til nettverksbygging
–          gi generell informasjon om næringsvirksomhet og drift
–          gi oversikt over låne og tilskuddsordninger
–          gi informasjon og veiledning om etablering av egen virksomhet
–          kvalitetssjekke forretningside
–          bistå ved markedsanalyser
–          bistå ved budsjettering
–          bistå ved utvikling av forretningsplan
c.      utvikle grynderånd og entreprenørskap i lokalsamfunnet.
–          stimulere og delta i prosjekter som fremmer mulighetsfokusert kultur
d.     profilere kommunen som lokaliseringssted for nye arbeidsplasser.
3.     Initiere og lede næringsrelaterte prosjekter
Selskapet skal:
a.   utvikle næringer som tar i bruk kommunens naturgitte ressurser.
b.   koble sammen aktører som kan utvikle eksisterende og nye innovative miljø.
c.    trekke nye virksomheter til kommunen.
4.     Tilrettelegge for kompetanseheving
Selskapet skal:
a.   undersøke mulighetene for å etablere et studiesenter. Studiesenteret  skal brukes i forbindelse med kompetanseheving for ansatte i kommunen, næringslivet og studenter. Dette vil gi kommunens befolkning en enestående mulighet for å kunne utvikle sin kompetanse uten å reise bort fra hjemstedet.
b.    tilrettelegge og delta i aktiv nettverksbygging.
Strategiplanen ble utarbeidet og vedtatt av bedriftens styre i 2011.