10
mar

Skogkveld på Grane bygdetun

Skognæringsforum Nordland, Grane Næringsutvikling og Hattfjelldal Vekst

inviterer politikere, kommuneadministrasjon, kommunenes landbruk- og næringsavdelinger, og interesserte næringsaktører i Grane og Hattfjelldal til

«Skogkveld» på Grane bygdetun

10. mars 2020 Kl. 18.00 – 21.00

Kommunene Grane og Hattfjelldal har store skogressurser, og to store hjørnesteinsbedrifter med produksjon basert på råstoff fra skogen; Norgesvinduet Svenningdal og Arbor Hattfjelldal. I tillegg har vi flere mindre bedrifter som også baserer sin aktivitet på råstoff fra skogen; Susendalen Bygdesag, Børgefjell Laft, Trofors Byggemontering, entreprenør Rune Brennbakk og Helgeland Hogst. Til sammen utgjør dette nesten 200 arbeidsplasser.

Skognæringa opererer på et internasjonalt marked, og tømmer og trevirke går på kryss og tvers i Skandinavia og deler av Europa. Alt trevirket som brukes i produksjonene kommer ikke fra regionen, men tilhører likevel verdikjedene fra skogen i et større perspektiv.

Vi ønsker å presentere Grane og Hattfjelldals bedrifter som produserer varer og tjenester med utgangspunkt i verdikjedene fra skogen, og vise mulighetene som ligger i ny- og videreutvikling av næring basert på skogressursene. Skog er en ressurs for framtida – klimavennlig, bærekraftig og fornybar dersom det plantes etter hogst. «Det grønne skiftet» gir muligheter for nye arbeidsplasser og økt verdiskaping i regionen.

Program:

18.00:    Velkommen v/Kurt Jessen Johansson, leder for Skognæringsforum Nordland

Presentasjon av Skognæringsforum Nordland sitt arbeid.

18.20     Servering.

19.00     Historisk tilbakeblikk på skognæringa i regionen v/Are Halse, Helgeland Museum.

19.15     Dagens skogressurser, ved skogansvarlig Jan Inge Helmersen og Arne Martin Husby.

19.30     Statskog sin rolle i regionen v/ Karl Faanes, avdelingsleder Statskog.

19.50     Skogpådriverprosjektet på Indre Helgeland, v/skogpådriver Svein Yngve Hegland.

20.00     Presentasjon av de «skogbaserte» bedriftene i Grane og Hattfjelldal.

20.40     Diskusjon og innspill til videre utviklingsarbeid skog- og trenæringa i Grane og Hattfjelldal.

21.00     Vel heim.

 

Vi håper på stort oppmøte og en engasjert forsamling.

Godt samspill mellom næringsaktører, politikk og forvaltning skaper grunnlag for vekst og utvikling!