Næringsplan 2019-2022 for Grane kommune vedtatt

Kommunestyret vedtok den 10.04.2019 i sak 016/19 revidert næringsplan, som erstatter næringsplan for 2014-2017.

Revisjon av næringsplanen er utført av Grane næringsutvikling as på oppdrag av og i samarbeid med Grane kommune.

I planprosessen er det holdt en rekke dialogmøter for å få innspill og diskusjon rundt mål og tiltak som har betydning for næringsliv og bosetting.

Næringsplanen bygger på Grane kommunes nye visjon:
“Der elver og mennesker møtes skapes trivsel og muligheter”

og satsingsfelt:
a. Arbeidsplasser og kompetanse
b. Bolyst og inkludering
c. Nordlands beste folkehelsekommune
d. Kommunen som tjenesteyter og arbeidsplass

Gjennom delmål, systematisk evaluering av måloppnåelse og kurs, legges det opp til et strategisk og resultatorientert næringsarbeid.

Vi oppfordrer næringsdrivende og andre med interesse for bolyst, stedsutvikling og verdiskaping å sette seg inn i mål og tiltak. Næringsplanen skal fungere som verktøy både for planlegging og finansiering av tiltak og det avhenger av at aktørene bruker den.

Ta gjerne kontakt med oss i Grane næringsutvikling eller kommunen ved teknisk etat dersom det er spørsmål til planen.

Den ligger også her:
https://granenu.no/om-oss/naeringsplan/


Les også

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]

Vi søker daglig leder, 2.gangs utlysning

Grane næringsutvikling AS skal bidra til positiv og bærekraftig utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. Selskapet er eid av lokalt næringsliv […]