Mange muligheter for knoppskyting

Miniseminar om knoppskyting rundt hjørnesteinsbedriftene Arbor-Hattfjelldal as og Norgesvinduet Svenningdal as samlet over 20 interesserte deltakere torsdag 1. november. Her var flere politikere, deriblant begge ordførerne, selvstendige næringsdrivende, små og mellomstore bedrifter og flere representanter for hjelpemiddelapparatet. Møteleder var Ellen Schjølberg, GNU.
Hjørnesteinsbedriftene hadde i samarbeid med Grane næringsutvikling as og Hattfjelldal vekst as invitert til et seminar med orientering om muligheter for næringsutvikling innen varer, tjenester og leveranser disse bedriftene benytter seg av.
Bjørn Jarmund og Knut Gullesen presenterte innledningsvis sine bedrifter, og synliggjorde en rekke muligheter og behov som i dag ikke blir dekket, eller dekkes av kompetanse/ressurser utenfor vår region.

img_0851    Knut Gullesen, Norgesvinduet

img_0855  Bjørn Jarmund, Arbor
Det var i noe grad overlappende behov, noe som vil gi et større omsetningspotensiale for de som ønsker å opprette leveranser/tilbud til hjørnesteinsbedriftene.

img_0852  Ringvirkninger ved Norgesvinduet Svenningdal as

img_0853 Ringvirkninger ved Arbor-Hattfjelldal as

Som man kan se av oversikten er det behov for leveranser innen felt som transport, service, kundepleie, catering, detaljprodusenter og kompetanse.

Bjørn Gjellan Nielsen fra Forskningsrådet, Nordland bidro med informasjon om virkemiddelapparatet knyttet til næringsutvikling, bl.a. Skattefunn-ordningen. Vår region har få søknader til denne ordningen og her er det er potensiale for bistand til flere aktuelle prosjekter.

Jan Sandbukt fra Sentrum næringshage as fortalte om næringshagens rolle og også der det flere ressurser og synergier å utnytte for bedrifter som ønsker det.

Mange innspill og spørsmål fra deltakerne førte til fruktbare diskusjoner og forslag. Allerede mandag er det avtalt møter mellom aktører som deltok på dette miniseminaret om mulige samarbeidsprosjekter/utviklingsmuligheter.
Gjellan Nielsen inviterte også seg selv til å kunne bidra en uke i mars, med kursing og rådgiving innen ulike programmer og ordninger. Dette både for førstelinjetjenesten og bedrifter. Dette vil bli fulgt opp både på bedrifts-, politisk- og administrasjonsnivå.

Det ser vi på som svært positivt og vi er veldig fornøyd med engasjementet og interessen til de som deltok. Det er nå spilt ut noen baller som vi håper noen ønsker å ta ned, og da skal vi samle nødvendig ressurser for å bidra til ønsket utvikling.

 


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]