Behov for kompetanse

Næringsplan for Grane kommune har ”Utdanning og kompetanse” som et av satsingsområder . Dette konkretiseres gjennom flere tiltak, rettet mot ulike målgrupper.
Et av tiltakene er ”Øke bruken av desentraliserte studietilbud på Trofors”.

Den 26.11.15 inviterte GNU til et møte i Sentrum Næringshage om kompetansebehov for næringslivet i Grane.
Møtet hadde få deltagere men dialogen rundt lokale behov for utdanning og kompetanseheving ble meget god.

Bjørnar Andreassen fra Mosjøen studiesenter RKK presenterte hva de kan tilby av utdanning og kurs, og hvilken enorm utviklingen det har vært i nye lokale tilbud. Se vedlagte presentasjon for mer info.
Åge Bernt Stabbforsmo orienterte om sin rolle som karriereveileder og lokalavdeling av karrieresenter/studieverksted i Grane kommune.
Det er i tillegg mange studietilbud i regi av Folkeuniversitetet som er tilgjengelige her på Trofors.
Samlet sett kan svært mange kompetansebehov dekkes av lokale tilbud.

Innspillene på møtet vil bli direkte fulgt opp av GNU, Studiesenteret og Karrieresenteret. Det var også enighet om at lignende møter burde holdes flere ganger, for gjensidig oppdatering og samarbeid.


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]